หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกของรัฐบาลมาเลเซีย

หน้าหลัก

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษามาเลเซีย ได้เสนอให้ทุนการศึกษานานาชาติในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและระดับวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 ในสถาบันการอุดมศึกษามาเลเซีย 28 แห่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และระดับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า ในระดับปริญญาตรี/โท และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในสาขาและสถาบันการศึกษาที่กำหนด

ทุนการศึกษาที่จะได้รับ ประกอบด้วย ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์และค่าหนังสือ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2560

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000