หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560

หน้าหลัก

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย แจ้งว่ารัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Turkey Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017 ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนที่รัฐบาลตุรกีมอบเป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก และทุนวิจัย ครอบคลุมหลายสาขาวิชาชีพนอกเหนือจากด้านศาสนาและอิสลามศึกษา เช่น ตุรกีศึกษา ภูมิภาคศึกษา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศและค่าเดินทางภายในตุรกี (บางส่วน) ค่าที่พักของมหาวิทยาลัย ค่าประกันสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน (ขึ้นกับระดับการศึกษา) ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตุรกีก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://www.turkiyeburslari.gov.tr หมดเขตการรับสมัครภายในเดือนธันวาคม 2559

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000