หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4

หน้าหลัก

             ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนในทุกสังกัด ที่มีผลงานดี มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ  ขอเชิญชวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://pd.ipst.ac.th หรือ www.opec.go.th และผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000