หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งรายงานประมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เร่งดำเนินการจัดส่งโดยด่วน

หน้าหลัก

ขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาเร่งดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงาน (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000