หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

หน้าหลัก

   

   

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง

ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  : ภาพ/ ข่าว

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000