หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET โดยด่วน

หน้าหลัก

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000