หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ เพิ่มเติม... ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี

หน้าหลัก

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี

1. สงวนสิทธิการเข้าอบรมสำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น

2. สช. ขอจำกัดสิทธิให้โรงเรียนละ 2 ท่านเท่านั้น

3. หากข้อมูล ชื่อ สกุล ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2826831 

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2  (เพิ่มเติม)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่น 1 รุ่น 3 รุ่น 4 รุ่น 5 ได้ที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000