หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ กำชับโรงเรียนให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

หน้าหลัก

                    ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีหน้าที่ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง พบปัญหาการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีกระทำความผิดฐานบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอกำชับโรงเรียนให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด 

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000