หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ สช. จัดประชุมการกำกับติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน รุ่นที่ 2

หน้าหลัก

          สช.จัดการประชุมกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร

  

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ตามนโยบายการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด มีแนวทางในการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา และเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นำไปปฏิบัติได้ และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้วยความมั่นใจ

  

  

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องด้วยคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ได้มีมติให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายในรอบต่อไป โดยทาง สช. ได้จัดการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 รุ่น ในครั้งที่เป็นรุ่นที่ 2 ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อเรื่องการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะวิทยากร ได้แก่ นายสยาม ปิยะนราธร นายสุเชษฐ โกมลเสน และนายบัณฑิต แท่นพิทักษ์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา : ภาพ

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000