หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ เปลี่ยนวันประชุมการกำกับติดตามการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา รุ่น 5

หน้าหลัก

สช.ขอแจ้งเปลี่ยนวันประชุมการกำกับติดตามการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา รุ่น 5 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร จากวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2560  จึงขอให้ผุ้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมในรุ่นที่ 5 เข้าร่วมการประชุมตามวันที่ได้เปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบรายชื่อผุ้เข้าอบรมรุ่น 5 ที่นี่

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งโรงเรียน ที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000