หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ รายงานประมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน้าหลัก

                   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนเอกชนดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2560 นั้น 

           บัดนี้ ได้มีโรงเรียนที่จัดส่งรายงานฯ (SAR) แล้ว ตามรายชื่อแนบ และขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานฯ เร่งดำเนินการจัดส่งรายงานฯ มายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยด่วน

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ส่งรายงานฯ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000