หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี รุ่นที่ 5 กรุงเทพมหานคร

หน้าหลัก

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก สช. จึงขอปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี

- รุ่นที่ 4 วันที่ 16 -17 กันยายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

- รุ่นที่ 5 วันที่ 23 - 24 กันยายน  2560  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 

***ปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  เนื่องจากผู้เข้าประชุมเต็มจำนวน 200 คน ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมส่งใบสมัครเข้ามาในรุ่นอื่นแทน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สช.ดำเนินการจัดอบรมจำนวน 5 รุ่น และจะจัดอบรมให้กับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป 

ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000