หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

หน้าหลัก

 ขอให้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000