หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ.2560

หน้าหลัก

หนังสือราชการ หน้าแรก และ หน้าสุดท้าย

ประกาศคุรุสภา และเอกสารประกอบการพิจารณา 2 , 3  และ 4

แบบประเมินฯ ครู 

แบบประเมินฯ ผู้บริหารการศึกษา 

แบบประเมินฯ ผู้บริหารสถานศึกษา

แบบประเมินฯ ศึกษานิเทศก์

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000