หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560

หน้าหลัก

หนังสือราชการ หน้า1 และ หน้า2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ เอกสารแนบ1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ เอกสารแนบ2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ เอกสารแนบ3

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000