หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ โครงสร้างข้อสอบ NT 60 (Test Blueprint)

หน้าหลัก

โครงสร้างข้อสอบ NT 60 (Test Blueprint)

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000