หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

หน้าหลัก

 โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET) ป.6,ม.3,ม.6 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000