หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๖๐

หน้าหลัก

 ขอให้โรงเรียนที่สนใจคัดเลือกนักเรียนอายุระหว่าง ๕ – ๑๙ ปี เข้าร่วมประกวด โดยดำเนินการส่งโปสเตอร์เข้าร่วมการประกวดได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
ที่เว็บไซต์ http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/poster/en/ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fao.org/WFD2017-Contest

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000