หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ รุ่นที่ 4 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย

หน้าหลัก

ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านจำเลขที่หน้าชื่อของตนเอง
และหากท่านใดตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่หน้างานในวันที่ 5 กรกฎาคม  ณ โรงแรมนภาลัยค่ะ

ดาวน์โหลดรายชื่อ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000