หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การคัดเลือกบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร)

หน้าหลัก

การคัดเลือกบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอดครูดี สามารถยื่นใบสมัครและส่งแบบประวัติและแผ่น CD (ทีบันทึกประวัติและผลงาน) ไปที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   ส่งภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560   

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

1. หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

2. ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ 

3. ใบสมัคร

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000