หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน้าหลัก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการจัดส่งรายงานฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานฯ ดังกล่าว ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่งโดยด่วน 

รายชื่อโรงเรียนที่จัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้ว (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000