หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560 (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)

หน้าหลัก

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560  จำนวน 1 คน (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)

สามารถยื่นใบสมัคร ส่งประวัติและผลงานไปที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

319 ถนนราชดำเนินนอก    เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300    ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้

1. หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

2. ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ 

3. ใบสมัคร

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000