หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การดำเนินการโอนภารกิจงานการอนุญาต การกำกับดูแล การตรวจสอบ การติดตามโรงเรียนเอกชนสำหรับจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก

การดำเนินการโอนภารกิจงานการอนุญาต การกำกับดูแล การตรวจสอบ การติดตามโรงเรียนเอกชนสำหรับจังหวัดสงขลา

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000