หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการจัดส่ง SAR ประจำปี ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

หน้าหลัก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือแจ้งให้้โรงเรียนเอกชนดำเนินการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดส่ง SAR แล้ว ตามรายชื่อแนบ และขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่ง เร่งดำเนินการจัดส่งมายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยด่วน 

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ส่ง SAR ประจำปี ๒๕๕๙ 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000