หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ ๑๒๘๓/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

หน้าหลัก

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ ๑๒๘๓/๒๕๖๐

เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000