หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง \ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน้าหลัก

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อวคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

DOWNLOAD เอกสารด้านล่าง

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3BlYy5nby50aHxvcGVjfGd4OjU4YzA1ZWY1YjViY2U2YWE

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000