หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.เตรียมความพร้อมโรงเรียนนานาชาติรับการประเมินผลการจัดการศึกษาปี 60

หน้าหลัก

 

          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ที่จะต้องรับการตรวจประเมินผลการศึกษาโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  3 มีนาคม  2560 โดยมีผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน ประเภทนานาชาติเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น  95 คน

          รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการศึกษา และการเรียนรู้โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ให้ความสำคัญทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทย ให้สามารถเรียนรู้พัฒนาคนได้เต็มศักยภาพ โรงเรียนนานาชาติเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล และเป็นโรงเรียนทางเลือกพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด 175 โรง ตั้งในเขตกรุงเทพฯ 97 โรง และในภูมิภาคอีก  78 โรง

          สำหรับการประชุมผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนเอกชน ประเภทนานาชาติ ที่จะต้องรับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาในปี 2560 จำนวน 42 โรง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาจากต้นสังกัดมาแล้วในรอบที่สาม และมีโรงเรียนอื่นๆ เข้าร่วมประชุมด้วยส่วนหนึ่ง ให้ได้รับความรู้เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประกาศใช้ฉบับใหม่ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  และกระบวนการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติที่มีประสิทธิภาพ ตามบริบทของโรงเรียนที่เป็นลักษณะเฉพาะ ของโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งต้นสังกัดและโรงเรียนต้องร่วมดำเนินการ ให้มีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ เกิดความต่อเนื่อง และต้องได้รับการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และองค์กรต่างประเทศ

   

   

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ : ภาพ

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000