หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน

หน้าหลัก

         วันนี้ ( 24 กุมภาพันธ์ 2560 ) นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( รองเลขาธิการ กช. ) เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาฯ จำนวน 330 โรง จาก 77 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 330 คน

          รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช. ) ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 กิจกรรม คือ 1) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 2) การจัดอบรมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา และ 3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV

          สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ 2 ของโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนตามแนวทางสะเต็มศึกษาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ทราบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV และ DLTV ให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ ) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) โดยในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้มีความพร้อมในการนำความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งขยายผลทั้งในโรงเรียนและโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการติดตามประเมินผลเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป รองเลขาธิการ กช. กล่าว

          กิจกรรมหลักของการประชุมประกอบไปด้วย การอบรมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท. ) ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี รองผู้อำนวยการ สสวท. และ นางกัญณัฎฐ์  สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วย ผอ.สสวท. มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด และ เรื่องสะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างมีความมั่นใจ และสามารถส่งผ่านไปถึงผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

( ... คลิก  เอกสารแนบ -- สะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม -- ... )

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ : ข่าว

วารุณี  อุ่นใจ : ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000