หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ ผู้เชี่ยวชาญฯ สช. มอบโล่และเกียรติบัตร ในโครงการ The Heart of Giving

หน้าหลัก

          นาง ยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  เป็นประธานมอบโล่ และเกียรติบัตรในโครงการ The Heart of Giving เพื่อเป็นการขอบคุณ และเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 90 โรง ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2560

          นาง ยุพา ราชู  กล่าวว่า สำหรับโครงการ The heart of giving ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการมาเป็นปีที่ 9  แล้ว และมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการเก็บออมเงินใส่กระปุกออมสินของมูลนิธิฯ เป็นเวลา 60 วัน แล้วรวบรวมเงินบริจาคมอบให้กับมูลนิธิฯ สำหรับเงินที่ได้รับจากโรงเรียนจ่างๆ สามารถช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ในพื้นที่ดำเนินงานได้จำขนวน 286 คน ทำให้เด็กได้รับความช่วยเหลือทางด้านปัจจัยการศึกษา การดูแลด้านอนามัย การพัฒนาจิตใจ รวมถึงครอบครัว และชุมชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง  ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

ฝ่ายอำนวยการ ภาพถ่าย

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000