หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. เปิดการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ

หน้าหลัก

         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายเสรี  ปรีดาศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธาน เปิดการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้าราชการ สพป. และข้าราชการ สช. จังหวัด ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ เข้าร่วม 110 คน

         นายเสรี  ปรีดาศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนนอกระบบในส่วนภูมิภาคที่พร้อมรับการตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปี 2560 มีจำนวนรวม 400 โรงเรียน จาก 56 เขต จึงกำหนดดำเนินงานตามโครงการการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ และเพื่อเป็นแนวทางการตรวจติดตามการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนอกระบบ ซึ่งได้จัดการอบรมในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

       กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องหลักการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ เรื่องมาตรฐานและตัวบ่งชี้ประเภทอื่นๆ และประเภทกวดวิชา เรื่องการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ การเขียนรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ และเรื่องวิธีการวางแผนการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ โดย นายทองดี ศรีอันยู้, นายสยาม ปิยนราธร และ นายสุเชษฐ โกมลเสน วิทยากร

          นางสาวศิริญญา  เหมวัชรสุวรณ : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000