หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

หน้าหลัก

     สช. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยมี นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และมีผู้ผ่านหลักสูตรทั้งสิ้น 11 คน

   

     โดยหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ช่วงคือ 
   1 การฝึกอบรมภาคทฤษฎีที่สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
   2 การศึกษาเรียนรู้สภาพจริงโครงการพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
   3 การนำผลการเรียนรู้นำเสนอต่อผู้บริหาร โดยให้ผู้พัฒนาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารการศึกษาเอกชนอย่างแท้จริง

   

     ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดต่อไป

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000