หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. จัด Boot Camp รุ่นที่ 2

หน้าหลัก

               นางยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชนประจำปีงบประมาณ  2560  กิจกรรมที่  2  อบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot  Camp) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์  ฮาวเวิร์ด   เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชน เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 120 คน

            นางยุพา ราชู  ผชช. สช.  กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการทำงานของกลุ่มประเทศในกลุ่มอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นนโยบาย "เร่งดำเนินการ ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร" จึงมีความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึง องค์ความรู้ และก้าวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป

   

                ทั้งนี้ สช. ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชนขึ้นในกิจกรรมที่ 1 อบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่สมัครใจเข้ารับการอบรม และทดสอบภาษาอังกฤษ (Online - testing) เพื่อจัดกลุ่มตามระดับความสามารถภาษาอังกฤษ โดยได้รับความร่วมมือจากบริติช เคานซิล ในการจัดทีมวิทยากร เพื่อการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานระดับสากลจัดวิทยากรชาวต่างชาติที่มีความเชียวชาญมาถ่ายทอดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้กับครู เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นางยุพา ราชู  กล่าว

             สำหรับโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้นำความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียนเอกชนในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งผ่านการสอบ  The  Common  European  Framework  of  Reference  for  Languages  (CEFR) เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ A0-C2 แบ่งเป็นกลุ่มตามระดับความสามารถจัดอบรมตามรูปแบบ Communicative Approach  อย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนายกระดับทั้งด้านความสามารถภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความพร้อมด้านเครือข่าย โดยจัดให้มีการการอบรม ทั้งหมด 2  รุ่น โดยการอบรมรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม - วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม  มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าอบรม ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 79 คน และการอบรมรุ่นที่ 2 ในครั้งนี้เริ่มการอบรม ตั้งแต่วันที่  19  มิถุนายน - 7  กรกฎาคม  2560 ซึ่งจะเห็นว่าการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้  มีความแตกต่างจากการอบรมในครั้งที่ผ่านๆ มา เนื่องจากเป็นการจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot  Camp) ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารตลอดระยะเวลาการอบรม  19  วัน  มุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครูทุกคนได้ฝึกปฏิบัติเตรียมแผนการสอน  ออกแบบและทำสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง  และการสาธิตการสอน (Micro-teaching)  โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษกระบวนการอบรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างให้ครูทุกท่านมีความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น  ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และฝึกฝนตนเองของครูเป็นอย่างมาก

   

   

   

   

  

   

 

กรรณิกา พันธ์คลอง  ภาพ/ ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000