หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. จัดกิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์และกรอบความคิดในการส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน

หน้าหลัก

          นายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

          นายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผชช. กช. กล่าวว่า กิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์และกรอบความคิดในการส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 50 คน ซึ่งกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อน การดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการเป็นผู้กำกับการจัดการศึกษา

   

   

   

         กิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์และกรอบความคิดในการส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน ครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ โดยมี นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต) บรรยายเรื่อง ทิศทางการส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน บรรยายเรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 – 2564 และ น.ส.กุลิสรา คุณธรรมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผู้ตรวจสอบ สายกำกับสถาบันการเงิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง การปรับกระบวนทัศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 และในวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเชิงบูรณาการ ณ จังหวัดจันทบุรี มีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)  และกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การติดตามและประเมินผล ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัดชลบุรี

          สำหรับกิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์และกรอบความคิดในการส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินงานส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการติดตามการดำเนินอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนกลางและการติดตามในระดับพื้นที่

      

   

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000