หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.เผยแนวทางความร่วมมือกรมการท่องเที่ยวหารือพัฒนามัคคุเทศก์ภาษาที่ขาดแคลน

หน้าหลัก

          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานหารือร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวสัตตบรรณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนามัคคุเทศก์ในภาษาที่ขาดแคลนได้แก่ ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษามาลายู ภาษาฮินดี โดยกรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือไปยังผู้เรียนที่เรียนจบหลักสูตรภาษาเหล่านี้ จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ให้เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์กับกรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้เรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่สามารถจะประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ได้ และที่ประชุมได้พูดคุยเพื่อวางแนวทางในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000