หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม หรือ Boot Camp

หน้าหลัก

          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรให้กับครูที่เข้ารับการอบรม ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ  2560  กิจกรรมที่  1 อบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม รุ่นที่  1  เมื่อวันที่  20  มีนาคม – 7 เมษายน  2560 ณ  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน  จ.นครปฐม

          รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดเป็นนโยบาย “เร่งดำเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร” พัฒนารูปแบบการพัฒนาครู  ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถภาษาอังกฤษสูงขึ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน  เพื่อพัฒนา   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้นำความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย     เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัดโรงเรียนเอกชนในส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค   ซึ่งผ่านการสอบ  The  Common  European  Framework  of  Reference  for  Languages  (CEFR) เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ระดับ A0 - C2 แบ่งเป็นกลุ่มตามระดับความสามารถจัดอบรมตามรูปแบบ Communicative Approach  อย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนายกระดับทั้งด้านความสามารถภาษาอังกฤษ  และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความพร้อมด้านเครือข่าย

          สำหรับการอบรมรุ่นที่ 1 นี้ มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมการอบรม  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ระดับประถมศึกษา  2  กลุ่ม    และมัธยมศึกษา  2  กลุ่ม  โดยเริ่มการอบรมตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม - 7  เมษายน  2560 จะเห็นว่าการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ มีความแตกต่างจากการอบรมในครั้งที่ผ่านมา  เนื่องจากเป็นการจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม  (Boot  Camp)  ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการสื่อสารตลอดระยะเวลาการอบรม  19  วัน  ต่อเนื่อง 3  สัปดาห์  โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ครูทุกคนได้ฝึกปฏิบัติเตรียมแผนการสอน  ออกแบบ และทำสื่อการเรียนการสอน    ด้วยตนเอง  และการสาธิตการสอน  (Micro-teaching)  โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้การกระบวนการอบรมดังกล่าว ช่วยเสริมสร้างให้ครูทุกท่านมีความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น  ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและฝึกฝนตนเองของครูเป็นอย่างมาก รองเลขาธิการ กช. กล่าว

   

   

   

   

      

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง  : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร กส. : ภาพ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000