• แจ้งการเปิดใช้งานระบบ PSIS

    สามารถ Download หนังสือ 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 2. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดทุกจังหวัดใ...

ภารกิจผู้บริหาร

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เรื่องแจ้งเวียน

จัดซื้อจัดจ้าง

ทุนการศึกษา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000