หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ เชิญประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

หน้าหลัก

 

 

 

 DOWNLOAD เอกสาร

 DOWNLOAD ใบสมัครเข้าร่วมประชุม

 DOWNLOAD กำหนดการประชุม

 DOWNLOAD รายละเอียดการจองห้องพัก

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000