หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ สำรวจข้อมูลโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

หน้าหลัก

 ขอให้โรงเรียนส่งแบบรายงานข้อมูลโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

 โรงเรียนเอกชน DOWNLOAD

 สพป. DOWNLOAD

 สช.จังหวัด DOWNLOAD

 ปสกช. DOWNLOAD

 แบบรายงานข้อมูล DOWNLOAD

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000