หน้าหลัก

   

                       1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง และค่านิยมหลัก 12 ประการ 

                       2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม   

                       3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ   

                       4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา 

                       5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ   

                       6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   

                       7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   

                       8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    

                       9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000