หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ เลขาธิการ กช. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สช.

หน้าหลัก

 

          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000