หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ เลขาธิการ กช.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริฯ

หน้าหลัก

          

          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานใน "การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี             เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ  โดยมีนางสุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายพิเศษ นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมประชุม

          เลขาธิการ กช. กล่าวว่า  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของพระองค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2560 ทรงรับโรงเรียนธรรมคีรีวิทยา จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริเพิ่มเป็นลำดับที่ 16  ซึ่ง สช. ได้ถือเป็นภาระกิจสำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุน ร่วมดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ ให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา โดยผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวังไว้ทั้งหมด จึงได้เร่งพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามพระราชดำริฯ โดยยึดหลักในการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ 5 ด้านคือ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมงานเกษตรเพื่อโภชนาการ ด้านการส่งเสริมงานอาชีพ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ และด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและเด็ก เพื่อให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ เป็นต้นแบบที่ดีงามด้านการพัฒนา และเอื้อประโยชน์ต่อโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และชุมชนในท้องถิ่นสืบไป

 

   

   

         

   

 

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

ดวงฤทัย แสงอุบล ประชาสัมพันธ์ สช.ปัตตานี : ภาพ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000