หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. จัดอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

หน้าหลัก

          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 106 คน

          เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ปัจจุบันทางรัฐบาลได้เปลี่ยนรูปแบบของการศึกษาใหม่ เรียกว่า “การปฏิรูปการศึกษา” สำหรับวิชาลูกเสือคือหนึ่งในรายวิชาของหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนทั้งชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จึงทำให้ผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับลูกเสือในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้กับครู – อาจารย์ ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีวุฒิทางลูกเสือตามหลักสูตรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ครูที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสอนวิชาลูกเสือได้ถูกต้องตรงตามหลักสูตรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และเพิ่มทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ของครูในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสม

          การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้กำหนดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีครู- อาจารย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 106 คน โดยมี นายวิเชียร  อวยพร เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม กองที่ 1 และนายยินดี  ปั้นแววงาม เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม กองที่ 2 ในการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ จัดการฝึกอบรมระบบการอยู่ค่ายพักแรม  ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ตามระเบียบของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ความอนุเคราะห์ด้านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" อนุเคราะห์เรื่องสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เลขาธิการ กช. กล่าว

           ขบวนการลูกเสือเป็นขบวนการที่พัฒนาเยาวชนของชาติและประชาชนโดยแท้จริง แนวการฝึกอบรมครั้งนี้ต้องการช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มองภาพลักษณ์ของขบวนการลูกเสือได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าเป็นขบวนการที่ทันสมัย มีกิจกรรมที่เหมาะสม และมีเทคนิคต่างๆ ในการเรียนการสอน เหมาะกับบุคคลทุกประเภท ทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชน ชาย หญิง ในปัจจุบัน ขบวนการลูกเสือได้ให้ข้อคิดอย่างกระจ่างชัด ถึงหลักการที่ลูกเสือได้ยึดไว้เป็นบรรทัดฐาน และให้ผู้ใหญ่สมัครใจเข้ามาช่วยขบวนการลูกเสือ โดยเฉพาะผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน และครูอาจารย์ทุกๆ ท่าน เป็นบุคคลที่ปรากฏให้เยาวชนได้พบเห็นอยู่เสมอๆ ย่อมเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ขบวนการลูกเสือเป็นขบวนการพัฒนาเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในอนาคต อันจะส่งผลให้ประเทศชาติของเรามีความมั่นคงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติที่มุ่งให้ลูกเสือเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีประสิทธิภาพ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ดีนั้นควรประกอบด้วยความดี 3 ประการ คือ คิดดี พูดดี และทำดี สำหรับการเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ดีนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือได้เป็นอย่างดี ต้องมีทักษะประสบการณ์จริงๆ เพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความมีระเบียบ-วินัย ดังคำที่กล่าวว่า “ลูกเสือต้องทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทำสิ่งที่ถูกใจ ลูกเสือต้องมีระเบียบวินัย ไม่ทำในสิ่งที่ถูกใจ ต้องทำในสิ่ง ที่ถูกต้อง”

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

คณะทำงานเลขาธิการ กช. : ภาพ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000