ภารกิจผู้บริหาร

เลขาธิการ กช. มอบโล่เกียรติคุณผู้ที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับงานของกองทุนสงเคราะห์ ในปี 2559

 นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  มอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้ที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับงานของกองทุนสงเคราะห์ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั...

รองเลขาธิการ กช.ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ"โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559"

             นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  รับมอบหมายจาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิก...

สช.มอบโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนที่ผ่านการประเมินฯ ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

            นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสาม...

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

กส.
กน.
กร.
กก.
กท.
กข.
กผ.
ตสน.

จัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                     Contact Webmaster 
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           โทรศัพท์ 02-2821000-330 
    โทรศัพท์ 02-2821000